مجمع عمومی نوبت اول مجتمع نشاط در ساعت 9:30 روز پنج شنبه مورخ 98/05/10 با موضوع انتخاب هیئت مدیره در محل سالن جلسات مجتمع نشاط تشکیل می گردد . در صورت تمایل جهت کاندیداتوری کتباً تا تاریخ 98/05/05 به دفتر تعاونی اعلام فرمایید.

شرکت تعاونی مسکن کارکنان ذوب آهن