بسمه تعالی

به اطلاع مالکین  وساکنین مجتمع نشاط نگارستان میرساند تاریخ روز پنج شنبه 98/03/09 کنسل شده و تاریخ بعدی اطلاع رسانی خواهد شد .

                                         هیات مدیره تعاونی مسکن کارکنان ذوب آهن اصفهان