احتراما" بدینوسیله به اطلاع کلیه اعضای شرکت تعاونی مسکن کارکنان ذوب آهن میرساند صورتهای مالی مربوط به سال 1396 این شرکت در تابلو اعلانات شرکت تعاونی واقع در دفتر ذوب آهن موجود میباشد.لذا اعضایی که مایل به مطالعه آن میباشند میتوانند در ساعات اداری به دفتر  شرکت تعاونی مراجعه نمایند.

        

                                                                                                                                                            

                                                                                 مجید مکاری

                                                                                  مدیر عامل