***  اطلاعیه مربوط به فروش چهار واحد آپارتمان مسکونی در مجتمع مسکونی مهتاب ملک شهر  ***

با عنایت به صورتجلسه مورخ 97/09/19 هیئت مدیره شرکت تعاونی مسکن کارکنان ذوب آهن ، به اطلاع اعضای محترم شرکت تعاونی می رساند ۴(چهار) واحد آپارتمان از مجتمع  مسکونی مهتاب واقع دربلوار بهارستان ملک شهرجنب شهربازی مقابل ایستگاه مترو با شرایط ذیل بفروش میرسد .

1 آپارتمان های قابل فروش شامل یک واحد در طبقه چهارم جنوبی به مساحت مفید 90/91 مترمربع ، یک واحد در طبقه پنجم جنوبی به مساحت مفید 91/05 مترمربع ، یک واحد در طبقه ششم جنوبی به مساحت مفید 90/94 مترمربع و یک واحد در طبقه ششم جنوب شرقی به مساحت مفید 108/09 مترمربع می باشد .

2- آپارتمانها دارای انباری و پارکینگ مجزا ، پکیج ، رادیاتور ،کولر ، شیرآلات ، انشعابات و زیر ساخت فیبر نوری مخابرات و آماده تحویل است .

3- قیمت فروش هرمتر مربع مفید آپارتمان طبقه چهارم سی و دو میلیون ریال و آپارتمانهای طبقات پنجم و ششم سی و سه میلیون ریال  تعیین گردیده است .

4- جهت آپارتمان های مذکوروام سیصد و پنجاه  میلیون ریالی بانک مسکن آماده می باشد و لازم است خریدار نسبت به ارائه اسناد و مدارک و تضمین های مورد نظر بانک جهت برقراری وام بقید فوریت اقدام نماید .

5 دریافت اسناد مالکیت آپارتمان ها از طریق مالک اولیه ساختمان انجام شده است و بمحض خرید از طریق تعاونی مسکن به نام خریدار پس از پرداخت کل مبلغ مورد معامله و برقراری وام مسکن انتقال خواهد یافت . هزینه های نقل و انتقال در دفتر اسناد رسمی بطور مساوی بین فروشنده و خریدار تقسیم خواهد شد و هر نوع هزینه دیگر مربوط به مراحل نقل و انتقال قبل از انتقال سند بنام خریدار بعهده فروشنده می باشد.

6  بازدید از آپارتمان ها با هماهنگی قبلی از ساعت 8 صبح لغایت 12 امکان پذیر می باشد .

7  در صورت عدم استقبال اعضاء تعاونی مسکن ظرف مهلت 15 روز از انتشارآگهی فروش به افراد غیر عضو براساس شرائط اعلام شده انجام خواهد شد .

  نحوه ثبت نام و خرید :

 افراد متقاضی عضو تعاونی مسکن می بایست از تاریخ 26 / 09 / 97 لغایت 10 / 10 / 97 در طول ایام هفته از شنبه تا چهارشنبه ساعت 8 صبح لغایت 15:30به دفتر تعاونی مسکن جنب ساختمان امور شهداء و ایثارگران مراجعه و ضمن تکمیل فرم ثبت نام و سایر مدارک مربوطه نسبت به پرداخت ثمن مورد معامله به شرح جدول ذیل اقدام نمایند .

 

ردیف

شرح

قیمت هر متر مربع (ریال)

قیمت کل علی الحساب (ریال)

وام مسکن متعلقه بدون احتساب سود دوران مشارکت (ریال)

مبلغ نقد قابل پرداخت

(ریال)    

مبلغ قابل پرداخت طی سه فقره چک حقوقی

چک مورخ 20 / 12 / 97

چک مورخ     20 / 02 / 98

چک مورخ        20 / 04 / 98

1

آپارتمان طبقه چهارم جنوبی به مساحت مفید 90/91 مترمربع

 

32،000،000

2،909،120،000

350،000،000

1،279،560،000

426،520،000

426،520،000

426،520،000

2

آپارتمان طبقه پنجم جنوبی به مساحت مفید 91/05 مترمربع

33،000،000

3،004،650،000

350،000،000

1،327،325،000

442،441،667

442،441،667

442،441،666

3

آپارتمان طبقه ششم جنوبی به مساحت مفید 90/94 مترمربع

33،000،000

3،001،020،000

350،000،000

1،325،510،000

441،836،667

441،836،667

441،836،666

4

آپارتمان طبقه ششم شرقی به مساحت مفید حدود 108/09 مترمربع

33،000،000

3،566،970،000

 

350،000،000

1،608،485،000

536،161،667

536،161،667

536،161،666

 

تبصره یک: در صورت عدم وصول هر یک از چک های فوق معامله فسخ و ده درصد ثمن معامله از خریدار کسر و مابقی مبلغ به وی مسترد خواهد شد .

تبصره دو : تحویل واحد پس از پرداخت بدهی انجام خواهد شد .

 

 

 

                       مجید مکاری                                                                                                          محمد ابوطالبی

                        مدیر عامل                                                                                                         رئیس هیئت مدیره