احتراما" پیرو اطلاعیه های  قبلی و مصوبه 97/08/29 هیئت مدیره و با توجه به مذاکرات و توافقات صورت پذیرفته با شعبه و سرپرستی  بانک مسکن جهت تقسیط وام مسکن  بدینوسیله از اعضایی که حداکثر بدهی دویست میلیون ریال (بیست میلیون تومان)تا این مرحله  با شرکت تعاونی دارند دعوت بعمل می آیدهر چه سریعتر  نسبت به دریافت و تکمیل مدارک و فرم های مربوطه به دفتر تعاونی مسکن مراجعه فرمایید.

اعضائی که هنوز موفق به پرداخت بدهی خود نشده اند میتوانند نسبت به پرداخت بدهی تا این مرحله اقدام نمایند.

        

                                                                                                                                                            

                                                                                 محمد ابوطالبی

                                                                              رئیس هیئت مدیره