اصلاحیه آگهی دعوت مجمع عمومی بطور فوق العاده (نوبت دوم )

احتراما" به اطلاع اعضای محترم شرکت تعاونی مسکن کارکنان ذوب آهن می رساند با توجه به هماهنگی های بعمل آمده با نمایندگان محترم  اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی و حسابرس و بازرس محترم شرکت تعاونی مسکن تاریخ مجمع مورخ چهارشنبه 97/08/30 به زمانی دیگری موکول گردید که متعاقبا " اعلام می گردد .

                                                                                                                                           

                                                                                                                                                      محمد ابوطالبی 

                                                                                                                                                     رئیس هیئت مدیره