تاریخ انتشار:23/08/97

                                                                             بااستحضار معاون محترم منابع انسانی و امور اجتماعی شرکت سهامی ذوب آهن

      آگهی دعوت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده(نوبت دوم )

جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نوبت دوم   شرکت تعاونی مسکن کارکنان ذوب آهن اصفهان رأس ساعت 13 روز چهارشنبه 30 / 08 /1397درمحل تالار آهن واقع در ذوب آهن اصفهان،ساختمان روابط عمومی تشکیل می گردد.لذا ازکلیه اعضا دعوت می گردد بادردست داشتن برگه سهام و کارت شناسایی معتبر رأس ساعت مقرر درمحل مذکورحضوربه هم رسانند و یا وکیل خودرا کتباً معرفی نمایید.

ضمناً به اطلاع می رساند که بموجب ماده19آئین نامه نحوه تشکیل مجامع عمومی،تعدادآراء وکالتی هرعضوحداکثرسه رای وهرشخص غیرعضوتنها یک رای خواهدبود.اعضای متقاضی اعطای نمایندگی می بایست به همراه نماینده خودحداکثر تا تاریخ 29/ 08 /1397درمحل دفترشرکت حاضرتاپس از احراز هویت وتایید وکالت،برگه ورود به مجمع را دریافت دارند.

دستورجلسه:

 

- ارائه گزارش هیئت مدیره و حسابرس قانونی .  

- طرح وتصویب صورت های مالی سال 96 و بودجه سال 97 تعاونی.

- انتخاب حسابرس و بازرس قانونی جهت سال مالی97.

- طرح وتصویب پاداش هیئت مدیره.

- تعیین خط مشی آینده شرکت تعاونی مسکن.

- افزایش سرمایه اعضاء شرکت .

 

 

                                                                                                                                     محمد ابوطالبی   

                                                                                                                                  رئیس هیئت مدیره