اطلاعیه شماره2 وام مسکن اعضای محترم پروژه نشاط نگارستان

احتراما" پیرو اطلاعیه قبلی با توجه به مذاکرات و توافقات صورت پذیرفته با شعبه و سرپرستی  بانک مسکن جهت تقسیط وام مسکن  بدینوسیله از اعضایی که بدهی تا این مرحله  خود را با شرکت تعاونی تسویه نموده اند دعوت بعمل می آیدهر چه سریعتر  نسبت به دریافت و تکمیل مدارک و فرم های مربوطه به دفتر تعاونی مسکن مراجعه فرمایید.

لازم به ذکر است عواقب ناشی از تاخیر این موضوع متوجه اعضا میباشدهمچنین اعضائی که هنوز موفق به پرداخت بدهی خود نشده اند میتوانند پس از تسویه حساب تا این مرحله نسبت به مراحل فوق اقدام نمایند.

                                                                                                                                                                        

                                                                                 محمد ابوطالبی

                                                                              رئیس هیئت مدیره