به اطلاع اعضای محترم پروژه نشاط نگارستان می رساند با توجه به قانون تملک آپارتمانها و مذاکرات انجام شده با مسئولین اداره تعاون و درخواست اعضاء مبنی بر تحویل  واحد های مسکونی نیاز به تعیین هیئت مدیره در این مجموعه می باشد لذا از کلیه اعضاء جهت انتخاب هیئت مدیره این مجموعه دعوت به عمل می آید  در روز پنج شنبه مورخ 97/07/12 ساعت 10صبح در پروژه حضور به هم رسانند . لازم بذکر است اعضایی که قصد سکونت اولیه در این مجموعه را دارند آمادگی خود را جهت کاندید شدن در این هیئت مدیره به دفتر شرکت تعاونی اعلام نمایند .

                                                                                                                                                                       محمد ابوطالبی  

                                                                                                                                                                    رییس هیئت مدیره