به اطلاع اعضا محترم شرکت تعاونی مسکن میرساند ، در راستای تأمین مسکن جهت اعضا و پیرو درخواست سهامداران محترم در نظر دارد براساس توافق اولیه انجام شده با مالک پروژه 57 واحدی واقع در خیابان باهنر- جنب خیابان اصلی ، تعدادی از آپارتمان های در حال ساخت که هم اکنون در مرحله سفت کاری می باشد خریداری نماید . پروژه در مراحل پایان عملیات سفت کاری بوده و زمان تقریبی تحویل 22 ماه می باشد کلیه هزینه های خرید زمین ، دریافت پروانه ساختمان ، انجام محاسبات ، نظارت ، طراحی ، اجراء سفتکاری و نازک کاری و متریال و پایان کار و تحویل سند بعهده فروشنده می باشد و مبلغ تعیین شده به ازای هر متر مربع ساخت مفید بانضمام پارکینگ  به صورت قطعی محاسبه گردیده است قیمت براساس قرار گرفتن در هر طبقه  و موقعیت شمال و جنوب ، غرب و شرق تعیین گردیده است .

طبقه

شمالی(میلیون تومان )

شمال شرق (میلیون تومان )

جنوب ( میلیون تومان )

جنوب غرب (میلیون تومان )

همکف

3/3

3/4

3/5

3/4

اول

3/5

3/6

3/7

3/5

دوم

3/6

3/7

3/8

3/6

سوم

3/7

3/8

3/9

3/8

چهارم

3/8

3/9

4

3/9

پنجم

3/9

4

4

4

 

 

شرایط و نحوه مشارکت اعضاء

1- عضویت در شرکت تعاونی مسکن کارکنان ذوب آهن.

2- اعلام آمادگی کتبی به دفتر تعاونی مسکن واقع در ذوب آهن تا تاریخ 97/06/20

3- در صورت درخواست بیش از یک نفر جهت هر واحد ، اولویت بنا به تاریخ درخواست و پرداخت وجه اولیه می باشد .

4- قیمت هر واحد بنا به متراژ آن و هیچگونه افزایش بها به آن تعلق نخواهد گرفت و تسویه حساب اختلاف متراژ پس از درج در سند و به قیمت قرارداد قابل پرداخت است

5- در صورت عدم وصول هر یک از تعهدات خریدار مشارکت عضو در این پروژه لغو و مبلغ پرداختی با فروش واحد به فرد دیگر قابل پرداخت خواهد بود .

6- احتمال امکان دریافت وام مسکن براساس ضوابط جاری بانک مسکن و مقررات بخش تعاون برای  هر واحد می باشد .

7- در صورت پرداخت تعهدات و اقساط سند مالکیت بنام عضو خریدار صادر خواهد شد .

8- پروژه در حال اجرا بوده و زمان اتمام آن مدت حدود 22 ماه از انعقاد قرارداد خواهد بود .

9- 30 درصد مبلغ هر واحد بصورت نقدی می بایست به حساب شرکت تعاونی واریز می گردد .

10- 15درصد مبلغ واحد بصورت یک چک حداکثر یک ماه پس از انعقاد قرارداد پرداخت می گردد .

11- 10 درصد مبلغ واحد بصورت چک حداکثر دو ماه پس از انعقاد قرارداد پرداخت  می گردد .

12-  10 درصد هنگام تحویل واحد پرداخت  می گردد .

13- 20درصد هنگام انتقال سند مالکیت ( درصورت اختصاص وام این مبلغ جایگزین وام می گردد ) پرداخت  می گردد .

14- الباقی طی سه فقره چک شش ماهه متناسب با پیشرفت کار پرداخت می گردد .

15- قیمت هر متر مربع انباری یک میلیون و هفتصد هزار تومان می باشد .

16- حداکثر تعداد بیست واحد از این مجموعه قابل فروش می باشد . 

 

                               محمد ابوطالبی                                                                   مجید مکاری

                             رئیس هیئت مدیره                                                                  مدیرعامل