ردیف نام ونام خانوادگی عضو میزان امتیاز تا تاریخ96/12/14 اولویت انتخاب تاریخ حضور جهت انتخاب واحد ساعت حضور
1 حمید رضا صفائی 2,339,059 1 96/12/19 08:30
2 محسن خالوزاده 2,227,135 2 96/12/19 08:30
3 فرامرز رفیع پور هفتخوانی 2,199,706 3 96/12/19 10:00
4 علی ایرجی آسیا آبادی 2,179,055 4 96/12/19 10:00
5 شاپور رضا خاکساری 2,159,303 5 96/12/19 10:00
6 محمد رضا سلطانیان 2,139,318 6 96/12/22 08:30
7 مرضیه حیدری 2,124,777 7 96/12/22 08:30
8 محمد مهدی تیغ ران 2,119,017 8 96/12/22 10:00
9 محمد علی براهیمی 2,084,972 9 96/12/22 10:00
10 ایرج رخصتی 2,065,122 10 96/12/22 10:00
11 امید رحمتی 2,004,271 11 96/12/25 08:30
12 اکبر کمالی 1,987,073 12 96/12/25 08:30
13 علی کاظمی 1,986,430 13 96/12/25 10:00
14 عبدالغفار قربانی بجگردی 1,986,205 14 96/12/25 10:00
15 محمد روشن ضمیری 1,962,775 15 96/12/25 10:00
16 محمد دهقانی ورنامخواستی 1,911,829 16 97/01/20 08:30
17 حشمت نصرالهی ونیچه 1,910,418 17 97/01/20 08:30
18 مهرداد اسماعیلی تودشکی 1,905,622 18 97/01/20 10:00
19 سعید خاشعی ورنامخواستی 1,886,280 19 97/01/20 10:00
20 روح اله سورانی 1,884,141 20 97/01/20 10:00
21 کرامت ربیعی 1,878,697 21 97/01/23 08:30
22 عبداله صادقی هاردنگی 1,876,924 22 97/01/23 08:30
23 رسول رجبی یزدی 1,871,405 23 97/01/23 10:00
24 علی طالبی 1,853,983 24 97/01/23 10:00
25 قربانعلی بهرامی کرکوندی 1,846,082 25 97/01/23 10:00
26 علی اکبر یزدانی کچوئی 1,841,456 26 97/01/27 08:30
27 رسول سلمانی 1,821,000 27 97/01/27 08:30
28 احمد کاظمی 1,801,307 28 97/01/27 10:00
29 صدیقه حاجی باقری 1,798,221 29 97/01/27 10:00
30 عبدالکریم جوکار 1,795,072 30 97/01/27 10:00
31 محمد مختاری 1,791,220 31 97/01/29 08:30
32 مسعود نصری نصرآبادی 1,786,405 32 97/01/29 08:30
33 علی اکبر صفائی ریزی 1,778,198 33 97/01/29 10:00
34 یداله محمدی 1,768,302 34 97/01/29 10:00
35 احمد شیریان علی آبادی 1,743,393 35 97/01/29 10:00
36 انیس اله قادری حصاری 1,741,506 36 97/02/01 08:30
37 ابوالقاسم شهابی 1,690,644 37 97/02/01 08:30
38 جمشد کرمی صادق آبادی 1,689,808 38 97/02/01 10:00
39 محمود نادری بنی 1,668,658 39 97/02/01 10:00
40 علی هاشمی چمگردانی 1,644,308 40 97/02/01 10:00
41 ابوطالب مرادی 1,643,874 41 97/02/03 08:30
42 علی اصغر حق شناس 1,627,623 42 97/02/03 08:30
43 رامین حسنپور مطلق 1,611,751 43 97/02/03 10:00
44 نادعلی رمضانی علی آبادی 1,583,259 44 97/02/03 10:00
45 حمید موسوی 1,581,754 45 97/02/03 10:00
46 مسعود حبیب الهی نجف آبادی 1,509,550 46 97/02/05 08:30
47 بابک هاشمی 1,500,960 47 97/02/05 08:30
48 فرامرز کرمی جهنمانی 1,500,890 48 97/02/05 10:00
49 ناصر کبیری خوزانی 1,441,590 49 97/02/05 10:00
50 علی حسین زاده چمگردانی 1,420,082 50 97/02/05 10:00
51 جعفر ابری 1,387,078 51 97/02/06 08:30
52 احمدرضا عزتی سبزی 1,362,060 52 97/02/06 08:30
53 عیسی طائی 1,206,014 53 97/02/06 08:30
54 هوشنگ شریفی سده 1,186,580 54 97/02/06 10:00
55 رضا عرب 1,120,215 55 97/02/06 10:00
56 محمود میرسلیمانی 835,567 56 97/02/06 10:00
57 مظاهر هاشمی چمگردانی 789,781 57 97/02/06 10:00