ردیف نام ونام خانوادگی عضو میزان امتیاز تا تاریخ96/12/14 اولویت انتخاب تاریخ حضور جهت انتخاب واحد ساعت حضور
1 سید جعفر رضویان 1,757,180 1 96/12/21 08:30
2 آمنه بابادی 1,651,670 2 96/12/21 08:30
3 مرتضی توکلی 1,647,170 3 96/12/21 10:00
4 محسن احمدی 1,629,201 4 96/12/21 10:00
5 مسعود کریمی 1,599,223 5 96/12/21 10:00
6 علیرضا ملک پور 1,596,152 6 96/12/24 08:30
7 زینب میرطالب 1,518,447 7 96/12/24 08:30
8 محمد علیخانی انارکی 1,453,272 8 96/12/24 10:00
9 نسرین صفائیان 1,451,075 9 96/12/24 10:00
10 فرامرز توکلیان 1,423,674 10 96/12/24 10:00
11 محمد امین رضائی 1,349,149 11 97/01/19 08:30
12 سعید خدادادی دستجردی 1,347,974 12 97/01/19 08:30
13 اکبر نقدی سده 1,346,620 13 97/01/19 10:00
14 محسن خدائی 1,302,877 14 97/01/19 10:00
15 حسن صفائی قهنویه 1,269,480 15 97/01/19 10:00
16 شاهپور سهرابی رنانی 1,269,023 16 97/01/22 08:30
17 پروانه خسروی بختیاری 1,249,847 17 97/01/22 08:30
18 احمدرضا شمس 1,222,151 18 97/01/22 10:00
19 سید کاظم تدین اسلامی 1,168,876 19 97/01/22 10:00
20 محمد میرزائی 1,155,294 20 97/01/22 10:00
21 اسماعیل براتی آبگرمی 1,110,885 21 97/01/26 08:30
22 یزدان کرمی 1,097,227 22 97/01/26 08:30
23 نبی اله صیادی 795,533 23 97/01/26 10:00