پیرو اطلاعیه های شماره هفت مورخ 13 / 09 / 96  و شماره هشت مورخ 09 / 10 / 96 در خصوص انجام مراحل انتخاب موقت واحدهای مسکونی ، باطلاع اعضاء محترم پروژه مجتمع مسکونی نشاط بلوار نگارستان می رساند حسب برنامه ریزی های انجام شده  انتخاب موقت واحدهای مسکونی پروژه مذکور بر اساس اولویت بندی مطابق امتیاز کسب شده ناشی از مبالغ پرداختی ( هر یکصد هزار تومان یک امتیاز در هر روز بر اساس مفاد قرارداد های فیمابین ) از روز شنبه مورخ 19 / 12 / 96  مطابق جدول زمان بندی پیوست بر اساس شرائط ذیل شروع می گردد .

1 پس از انتخاب موقت واحد مسکونی توسط هر یک از اعضاء ، بر اساس متراژ مفید واحد انتخاب شده  و مبلغ قرارداد اولیه و مبالغ اعلام شده در اطلاعیه های قبلی و مبلغ برآورد شده جهت انجام مراحل اخذ استانداردها ، پایان کار شهرداری و صدور اسناد مالکیت مابه التفاوت مبلغ قابل پرداخت توسط هر یک از اعضاء مشخص و همزمان اعلام میگردد .     

2  مبلغ بدهی هر عضو در پنج قسط مساوی طی پنج فقره چک حقوقی از عضو به تاریخ های 20 / 01 / 97 ، 15 / 02 / 97                   ،  15 / 03 / 97  ،  15 / 04 / 97 و 10 / 05 / 97 در روز انتخاب واحد اخذ و بر اساس آن توافق نامه انتخاب موقت تنظیم و تائید        می گردد . در صورت عدم ارائه چک های حقوقی مذکور انتخاب واحد جهت عضو امکان پذیر نخواهد بود .

3   تسویه حساب نهائی پس از مشخص شدن هزینه تمام شده پروژه همزمان با دریافت اسناد مالکیت و قطعی شدن مساحت زیر بنای واحدهای مسکونی انجام خواهد پذیرفت . جهت این موارد یک فقره چک حقوقی بمنظور تضمین پرداخت از عضو در روز انتخاب واحد دریافت می گردد .

با عنایت به مراتب فوق ، از کلیه اعضاء محترم درخواست می گردد در تاریخ و ساعت مشخص شده جهت انتخاب واحد در محل مجتمع مسکونی واقع در بلوار نگارستان جنب بن بست نسترن حضور یافته و نسبت به انتخاب واحد و تحویل چک های حقوقی بر اساس شرائط اعلام شده فوق اقدام نمایند . بدیهی است کلیه تبعات ناشی از عدم حضور بموقع هر یک از اعضاء به عهده آنها می باشد و هیچگونه ادعایی مورد پذیرش این شرکت تعاونی نخواهد بود .    

                               محمد ابوطالبی                                                                                                         محمدرضا پوری شبان

                            رئیس هیئت مدیره                                                                                                    مدیرعامل و عضو هیئت مدیره