احتراما" ، پیرو اطلاعیه شماره هفت مورخ 13 / 09 / 96 و با عنایت به تصمیمات جلسه مورخ 05 / 10 / 96 هیئت مدیره شرکت تعاونی مسکن ، با توجه به اینکه  بر اساس اطلاعیه فوق الذکرخوشبختانه تعدادی از اعضاء نسبت به واریزنقدی وجوه مربوطه به حساب شرکت تعاونی اقدام نمودند لکن اعضای باقیمانده به جهت وضعیت نامطلوب اقتصادی و عدم نقدینگی متقاضی پرداخت به روش اقساط و تحویل چک حقوقی می باشند  لذا مقرر گردید جهت تسهیل امکان انتخاب واحدهای مسکونی توسط کلیه اعضای محترم  بعنوان آخرین فرصت به شرح ذیل اقدام گردد

1 کلیه اعضایی که بر اساس اطلاعیه شماره هفت تاکنون مبالغ مورد تعهد خود درزمینه اصل قرارداد ، هزینه انشعابات و محوطه سازی و هزینه چیلر و فن کوئل را پرداخت ننموده اند حداکثر تا تاریخ 18 / 10 / 96 به دفتر شرکت تعاونی مراجعه و نسبت به ارائه فیش واریز نقدی یا دو فقره چک حقوقی به تاریخ های 20 / 10 / 96 و20 / 11 / 96 بابت بدهی موارد فوق اقدام نمایند . پس از دریافت چک های مذکور بر اساس امتیاز کسب شده تا تاریخ 10 / 11 / 96 اولویت بندی مشخص و از تاریخ 14 / 11 / 96 لغایت       30 / 11 / 96 جهت انتخاب اولیه ( موقت ) واحد مسکونی از اعضاء محترم دعوت بعمل خواهد آمد .  

2  پس از انتخاب اولیه ( موقت ) واحد مسکونی در صورتی این انتخاب جهت اعضاء قطعی خواهد گردید که مبالغ اعلام شده در اطلاعیه شماره شش مورخ 14 / 08 / 96 ( بابت عدم فروش واحدهای تجاری ) نقدا" تا تاریخ 09 / 12 / 96 به حساب شرکت تعاونی واریز و یا طی دو فقره چک حقوقی به تاریخ های 20 / 12 / 96 و 01 / 02 / 97 حداکثر تا تاریخ 10 / 12 / 96 به دفتر شرکت تعاونی تحویل گردد . در غیر این صورت انتخاب اولیه کان لم یکن تلقی و هیچگونه ادعائی مورد پذیرش شرکت تعاونی نخواهد بود .

در خاتمه باطلاع می رساند برنامه ریزی و زمان بندی جهت انجام کارهای باقیمانده متناسب با مبالغ پرداختی و تعهد شده توسط اعضاء به شرح فوق انجام گردیده که انشاالله در صورت ایفای کامل تعهدات اعضاء ، درفروردین ماه 97 واگذاری واحدها نهائی خواهد شد . لذا شایسته است  جهت جلوگیری از رکود و توقف در اتمام کارهای باقیمانده و افزایش قیمت ها ( با توجه به وضعیت بازار) و لزوم حسن همکاری و احترام متقابل ضرورتا" کلیه اعضای محترم در خصوص موارد فوق الذکراقدام بموقع معمول نمایند .  

                               محمد ابوطالبی                                                                                                         محمدرضا پوری شبان

                            رئیس هیئت مدیره                                                                                                    مدیرعامل و عضو هیئت مدیره