بمنظور تسریع در پیشبرد چگونگی به اتمام رساندن پروژه نگارستان و انتخاب واخدها ، جلسه ای با حضور مدیر عامل و هیات مدیره تعاونی مسکن و تعدادی از هیات امنای پروژه نگارستان در محل دفتر تعاونی در ذوب آهن در تاریخ 96/09/11 برگزار گردید که نتیجه این جلسه بزودی اعلام می گردد .