احتراما" ؛ به اطلاع اعضاء محترم پروژه مجتمع مسکونی نگارستان می رساند علیرغم پیگیری های بعمل آمده ، جهت مزایده فروش سه واحد تجاری مجتمع مسکونی تجاری نگارستان هیچگونه استقبالی ازطرف خریداران بعمل نیامده و  پیشنهاد قیمتی تاکنون دریافت نگردیده است . بدین علت امکان تامین نقدینگی جهت پرداخت بدهی های مربوط به کارهای انجام شده در هفت ماهه اول سال 96 و تعهدات مالی ایجاد شده بابت قرارداد تهیه و اجرای موتورخانه و پمپ خانه آتش نشانی و همچنین عقد قرارداد و انجام کارهای باقیمانده تکمیلی پروژه فراهم نگردیده است . علیرغم اینکه در گزارش های سال 95 هیئت مدیره وقت به مجامع عمومی و جلسات تشکیل شده در پروژه نگارستان موارد کمبود نقدینگی برآورد و قبلا" اعلام گردیده لکن هیئت مدیره دوره چهارم از بدو شروع به کاردر ابتدای سال 96 فراتر از وظایف و مسئولیت های قانونی خود و جهت جلوگیری از تعطیلی پروژه با قبول تعهدات مالی         فوق الذکر علیرغم عدم وجود نقدینگی نسبت به برنامه ریزی و ادامه کارها ظرف این مدت اقدام نموده لکن امکان ادامه روند فعلی با توجه به تعهدات مالی به پیمانکاران و تاخیر در پرداخت ها به آنها وجود ندارد . با عنایت به مصوبه مورخ 30 / 07 / 96 هیئت مدیره مقرر گردید جهت امکان  پرداخت بدهی ها و اتمام بقیه کارهای مورد تعهد شرکت تعاونی و جلوگیری از تعطیلی پروژه ، اعضای محترم بر اساس تیپ واحدهای مسکونی خود نسبت پرداخت مبالغ علی الحساب به شرح ذیل در اسرع وقت بصورت واریزنقد به حساب شرکت تعاونی و در صورت عدم امکان تحویل چک حقوقی ظرف مدت حداکثر یک هفته از تاریخ این اطلاعیه با زمان سررسید حداکثر 15 / 10 / 96  اقدام نمایند . با پرداخت این مبالغ توسط کلیه اعضاء  فروش واحدهای تجاری منتفی خواهد بود .

الف  واحدهای تیپ A  مبلغ دویست و هفتاد میلیون ( 270،000،000 ) ریال .     

ب  واحدهای تیپ B  مبلغ سیصد و پنجاه میلیون ( 350،000،000 ) ریال .  

ج  واحدهای تیپ C  مبلغ چهارصد و سی و پنج میلیون ( 435،000،000 ) ریال .  

سایر شرایط مربوطه به شرح ذیل می باشد .

1   به مبالغ پرداختی به شرح فوق از تاریخ وصول امتیاز مطابق ضوابط مربوطه تعلق میگیرد  .

2 پس از پرداخت مبالغ فوق توسط اعضاء ظرف مهلت مشخص شده و محاسبه امتیازات متعلقه تا تاریخ 30 / 10 / 96 ، مراحل انتخاب واحدها حسب ضوابط و مقررات و مفاد قرارداد  مربوطه بر حسب اولویت بندی ظرف مدت 15 روز از تاریخ 01 / 11 / 96 انجام خواهد پذیرفت . در صورت عدم پرداخت توسط هریک از اعضاء و یا وجود بدهی قبلی امکان انتخاب واحد برای وی وجود نخواهد داشت  .  انتخاب واحد بمنزله تحویل واحد به عضو نبوده و مراحل تحویل پس از پایان عملیات اجرائی و اخذ تائیدیه ها و گواهی های استاندارد مربوطه و پایان کار شهرداری و دریافت صورتمجالس تفکیکی و تسویه حساب با عضو بر اساس متراژ واحد تحویلی انجام خواهد شد .

3 در صورت پرداخت کامل مبالغ فوق و هزینه های قبلی اعلام شده بابت انشعابات و محوطه سازی و چیلر و فن کوئل ظرف مهلت مشخص شده توسط کلیه اعضاء ، امکان اتمام کلیه فعالیت های اجرائی پروژه تا پایان سال 96 وجود خواهد داشت و در غیر این صورت پروژه متوقف وتا زمان فروش واحدهای تجاری تعطیل خواهد شد .  

5 هزینه های مربوط به اخذ تائیدیه آتش نشانی ، گواهی استاندارد آسانسورها ، تائیدیه نظام مهندسی ، گواهی عدم خلاف و پایان کار شهرداری ، صورتمجالس تفکیکی و اسناد مالکیت واحدها و نقل و انتقال اسناد مالکیت در دفاتراسناد  رسمی در حال حاضر مشخص   نمی باشد و همزمان با تکمیل پروژه این موارد بطور مستمر پیگیری و پس از مشخص شدن بر اساس قیمت تمام شده پروژه با احتساب هزینه های فوق الذکر تسویه حساب با اعضاء انجام خواهد شد .  

با عنایت به مراتب فوق و با توجه به اینکه عملیات اجرائی موتورخانه و پمپ خانه آتش نشانی در حال انجام است  لذا جهت امکان ادامه این فعالیت وهمچنین برنامه ریزی و شروع سایر فعالیت های مورد نیاز از جمله خرید و نصب چیلرها و فن کوئل ها و خرید و نصب انشعابات برق و .... از اعضاء محترم تقاضا می نمائیم نسبت تامین منابع مالی  به شرح فوق اقدام شایسته معمول نمایند . بدیهیست تاخیر در تامین منابع مالی باعث طولانی تر شدن مدت پروژه و افزایش هزینه ها خواهد گردید که به هیچ عنوان به نفع هیچیک از اعضاء پروژه و شرکت تعاونی نخواهد بود  .

 

 

                            محمد ابوطالبی                                                                                                             محمدرضا پوری شبان

                       رئیس هیئت مدیره                                                                                                         مدیرعامل و عضو هیئت مدیره