احتراما" ؛ با توجه به مفاد قرارداد فی مابین و اطلاعیه شماره یک مورخ 16 / 08 / 95 در خصوص هزینه انشعابات و محوطه سازی پروژه مجتمع مسکونی نگارستان ، علیرغم ابلاغ نامه و پیگیری های مستمر بعمل آمده تعداد سی و سه ( 33 ) نفراعضاء اعلام شده در یک صفحه لیست پیوست پس از گذشت یک سال از تاریخ اعلام هزینه های مذکور تاکنون نسبت به واریز وجوه مشخص شده در لیست پیوست به حساب تعاونی اقدام  ننموده اند و بدین علت امکان خرید انشعابات برق پروژه و به تبع آن تجهیز پست برق و وصل برق پروژه میسر نگردیده است . ادامه روند فعلی باعث ایجاد تاخیر در تست و تحویل تجهیزات برقی پروژه ازجمله آسانسورها و موتورخانه می گردد و تحویل واحدهای مسکونی به اعضاء را نیز با تاخیربیشتر مواجه خواهد ساخت . علیهذا جهت عدم تضییع حقوق سایر اعضایی که به تعهدات مالی خود بموقع عمل نموده اند و جلوگیری از ایجاد ضرر و زیان برای پروژه ضروریست اسامی لیست پیوست حداکثر تا تاریخ 20 / 08 / 96 نسبت به پرداخت مبالغ مشخص شده اقدام نمایند . این اطلاعیه بمنزله آخرین اخطار به اعضای لیست پیوست  می باشد و در صورت عدم پرداخت ظرف مهلت مشخص شده حسب ضوابط و مقررات اقدام مقتضی بعمل خواهد آمد .

   

 

 

 

                            محمد ابوطالبی                                                                                          محمدرضا پوری شبان

                         رئیس هیئت مدیره                                                                                مدیرعامل و عضو هیئت مدیره

 

ردیف نام ونام خانوادگی بدهی بابت اصل قرارداد بدهی بابت انشعابات و محوطه سازی
1 اسماعیل براتی 0 79,575,135
2 سعیدخدادادی دستجردی 0 84,655,907
3 محسن خدائی 0 84,836,400
4 سیدکاظم تدین 2,733,428 84,836,400
5 علی اصغرحق شناس 40,535,099 0
6 محمودمیرسلیمانی 44,703,937 0
7 جمشید کرمی صادق آبادی 70,001,000 0
8 نسرین صفائیان 47,527,948 84,836,400
9 اسماعیل صفائی 42,482,907 0
10 مسعودحبیب الهی 0 102,004,958
11 رامین حسنپورمطلق 0 102,572,721
12 ابوطالب مرادی 0 102,576,100
13 فرامرزکرمی جهمانی 2,561,340 102,576,100
14 حمیدموسوی 99,616,811 0
15 مهدی ابراهیمیان 0 93,640,951
16 سیدمجتبی رضوی دینانی 0 108,443,775
17 عباسعلی ابراهیمیان 0 112,149,242
18 هوشنگ شریفی سده 53,884,949 102,576,100
19 نسرین اسمعیلیان حسین آبادی 0 119,682,200
20 سعیدجعفری 0 119,682,200
21 هوشنگ صادقی 0 119,682,200
22 حسین آقاجانی پورقاضی محله 0 119,682,200
23 عباس توانگر 116,000,000 0
24 رسول جوانمردی 31,732,500 119,682,200
25 یزدان کرمی 151,883,536 84,836,400
26 اکبرجباری 28,449,384 0
27 بابک هاشمی 100,548,451 102,576,100
28 نادعلی رمضانی علی آبادی 140,899,230 102,576,100
29 عیسی طائی 377,026,841 102,576,100
30 رضاعرب 590,030,374 102,576,100
31 مظاهرهاشمی چمگردانی 683,737,964 102,576,100
32 رضاملک محمدی 646,637,660 119,682,200
33 فرهاددانیاری 680,752,856 119,682,200
جمع کل 3,951,746,215 2,680,772,488
جمع کل مطالبات 6,632,518,703