جلسه مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده نوبت دوم جهت انتخاب بازرس و حسابرس قانوني و بررسي ساير موارد روز    سه شنبه ساعت 13:30 مورخه 96/7/11 در محل تالار آهن تشكيل مي گردد خواهشمند است جهت پيشبرد بهتر اهداف تعاوني در جلسه مذكور و انتخابات بطور فعال شركت فرماييد .