جلسه مجمع عمومی عادی بطورفوق العاده نوبت دوم شرکت تعاونی مسکن کارکنان ذوب آهن راس ساعت 13:30 روز سه شنبه مورخ 11 / 07 / 96 درمحل تالار آهن روابط عمومی واقع درذوب آهن اصفهان ساختمان روابط عمومی تشکیل میگردد. لذا ازکلیه اعضاء محترم دعوت میگردد با در دست داشتن برگه سهام وکارت شناسایی معتبر راس ساعت مقرردرمحل مذکورحضور بهم رسانده و یا وکیل قانونی خود را کتبا" معرفی نمایند . لازم بذکراست بموجب ماده 19 آیین نامه نحوه تشکیل مجامع عمومی تعداد آراء وکالتی هر عضو حداکثر سه رای و هر شخص غیر عضو تنها یک رای خواهد بود . اعضای متقاضی اعطای نمایندگی باید بهمراه نماینده خود تا تاریخ 10 / 07 / 96 در محل دفتر شرکت تعاونی حاضر تا پس از احراز هویت و تایید وکالت برگه ورود به مجمع را دریافت نمایند.

 

دستورجلسه:

1- ارائه گزارش هیئت مدیره و بازرس و حسابرس قانونی.

2- طرح و تصویب صورت های مالی سال 95 و بودجه سال 96 شرکت تعاونی .

3- انتخاب حسابرس و بازرس قانونی جهت سال مالی 96 .

4- طرح و تصویب پاداش هیئت مدیره جهت پروژه مجتمع مسکونی نگارستان .

5- تعیین خط مشی آینده شرکت تعاونی.

                                                                                    

                                                                                                                                         ومن ا... التوفیق

                                                                                                                                          محمد ابوطالبی

                                                                                                            رئیس هیئت مدیره شرکت تعاونی مسکن کارکنان ذوب آهن