با عنایت به صورتجلسه مورخ 11/05/96 هیئت مدیره شرکت تعاونی مسکن کارکنان ذوب آهن ، به اطلاع اعضای محترم شرکت تعاونی می رساند ۴(چهار) واحد آپارتمان از مجتمع  مسکونی مهتاب واقع دربلوار بهارستان ملک شهرجنب شهربازی مقابل ایستگاه مترو با شرایط ذیل بفروش میرسد .

1 آپارتمان های قابل فروش شامل یک واحد در طبقه چهارم جنوبی به مساحت مفید حدود 93 مترمربع ، یک واحد در طبقه پنجم جنوبی به مساحت مفید حدود 93 مترمربع ، یک واحد در طبقه ششم جنوبی به مساحت مفید حدود 93 مترمربع و یک واحد در طبقه ششم جنوب شرقی به مساحت مفید حدود 110 مترمربع می باشد .

2- آپارتمانها دارای انباری و پارکینگ مجزا ، پکیج ، رادیاتور ،کولر ، شیرآلات ، انشعابات و زیر ساخت فیبر نوری مخابرات و آماده تحویل است .

3- قیمت فروش هرمتر مربع مفید آپارتمان طبقه چهارم بیست و چهار میلیون ریال و آپارتمانهای طبقات پنجم و ششم بیست و چهار میلیون و پانصد هزار ریال  با توجه به سوابق خرید تعیین گردیده است .

4- جهت آپارتمان های مذکوروام سیصد و پنجاه  میلیون ریالی بانک مسکن آماده می باشد که با احتساب  سود دوران مشارکت وام برای مدت بیش از دو سال گذشته مطابق ضوابط بانک تقسیط و از خریدار دریافت می گردد و لازم است خریدار نسبت به ارائه اسناد و مدارک و تضمین های مورد نظر بانک جهت برقراری وام بقید فوریت اقدام نماید . جهت تضمین انجام موارد فوق توسط خریدار یک فقره چک حقوقی به مبلغ ششصد میلیون ریال دریافت می گردد و پس از برقراری وام مسکن بنام خریدار به وی مسترد خواهد شد و در غیر این صورت مبلغ چک به حساب تعاونی وصول خواهد شد

5 دریافت اسناد مالکیت آپارتمان ها از طریق مالک اولیه ساختمان در حال پیگیری است و بمحض آماده شدن از طریق تعاونی مسکن به نام خریدار پس از پرداخت کل مبلغ مورد معامله و برقراری وام مسکن انتقال خواهد یافت . هزینه های نقل و انتقال در دفتر اسناد رسمی بطور مساوی بین فروشنده و خریدار تقسیم خواهد شد و هر نوع هزینه دیگر مربوط به مراحل نقل و انتقال قبل از انتقال سند بنام خریدار بعهده فروشنده می باشد.

6  بازدید از آپارتمان ها با هماهنگی قبلی از ساعت 8 صبح لغایت 13 روزهای پنج شنبه مورخ 09 / 06 / 96 و 16 / 06 / 96 و 23 / 06 / 96  امکان پذیر می باشد .

7  در صورت عدم اسقبال اعضاء تعاونی مسکن ظرف مهلت تعیین شده فروش به افراد غیر عضو بر اساس شرائط اعلام شده انجام خواهد شد .

  نحوه ثبت نام و خرید :

 افراد متقاضی عضو تعاونی مسکن می بایست از تاریخ 07 / 06 / 96 لغایت 27 / 06 / 96 در طول ایام هفته از شنبه تا چهارشنبه ساعت 8 صبح لغایت 15:30به دفتر تعاونی مسکن جنب ساختمان امور شهداء و ایثارگران مراجعه و ضمن تکمیل فرم ثبت نام و سایر مدارک مربوطه نسبت به پرداخت ثمن مورد معامله به شرح جدول ذیل اقدام نمایند .

 

ردیف

شرح

قیمت کل علی الحساب (ریال)

وام مسکن متعلقه بدون احتساب سود دوران مشارکت (ریال)

مبلغ نقد قابل پرداخت

(ریال)    

مبلغ قابل پرداخت طی سه فقره چک حقوقی

چک مورخ 20 / 09 / 96

چک مورخ     20 / 12 / 96

چک مورخ        20 / 03 / 97

1

آپارتمان طبقه چهارم جنوبی به مساحت مفید حدود 93 مترمربع

2،232،000،000

350،000،000

941،000،000

313،670،000

313،670،000

313،660،000

2

آپارتمان طبقه پنجم جنوبی به مساحت مفید حدود 93 مترمربع

2،278،500،000

350،000،000

964،250،000

321،417،،000

321،417،،000

321،416،000

3

آپارتمان طبقه ششم جنوبی به مساحت مفید حدود 93 مترمربع

2،278،500،000

350،000،000

964،250،000

321،417،،000

321،417،،000

321،416،000

4

آپارتمان طبقه ششم شرقی به مساحت مفید حدود 110 مترمربع

2،695،000،000

350،000،000

1،172،500،000

390،834،000

390،834،000

390،832،000

تبصره یک : قیمت کل قطعی آپارتمان ها پس از اخذ صورتمجالس تفکیکی و تعیین مساحت مفید قطعی محاسبه و ملاک تسویه حساب با خریدار قرار خواهد گرفت .

تبصره دو : در صورت عدم وصول هر یک از چک های فوق معامله فسخ و ده درصد ثمن معامله از خریدار کسر و مابقی مبلغ به وی مسترد خواهد شد .

تبصره سه : جهت تضمین پرداخت چک های دریافتی سفته معادل مبالغ چک ها که به امضاء خریدار و ضامن معتبر وی رسیده اخذ و پس از انجام کلیه تعهدات مالی به خریدار مسترد خواهد شد .