در پی برگزاری بازدید و جلسه مورخ 96/04/15 از پروژه نگارستان ، از تاریخ 96/04/17 لغایت 96/04/23 تعداد شش نفر از اعضاء نسبت به تکمیل موچودی خود اقدام نمودند .