از اعضاء محترم پروژه مسکن نگارستان دعوت بعمل می آید ، روز پنج شنبه مورخ 13/3/95 از ساعت 14 الی 18 از روند پیشرفت پروژه بازدید بعمل آورید .

                                                                 

                                               مجید مکاری

                                 مدیر عامل تعاونی مسکن