قابل توجه اعضا محترم پروژه نگارستان

 

با عنایت به اینکه تعدادی از اعضا محترم کل تعهدات مالی خود را مطابق قرارداد فی ما بین با تعاونی مسکن بصورت میانگین متراژ هر تیپ انجام داده اند  باطلاع کلیه اعضا می رساند در صورت تمایل می توانند تا سقف قیمت واحدهای بزرگتر در تیپ انتخابی و همچنین جهت تامین هزینه های انشعابات مبالغ  بیشتری به حساب تعاونی مسکن واریز و فیش آن را به دفتر شرکت تحویل و رسید آن را دریافت نمایند.

                                                                                                                                 محمد رضا سلطانیان

                                                                                                                مدیر عامل و عضو هیات مدیره تعاونی مسکن