با عنایت به آماده تحویل بودن واحدهای پروژه ملک شهر و نیز تیپ بندیهای انجام شده بر اساس فرمول امتیازبندی از اعضای محترم تقاضا می گردد تا مورخ 15/6/94 نسبت به واریز مانده بدهی خود اقدام و سپس از تاریخ 17/6/94 جهت انتخاب و تحویل واحد بر اساس امتیاز مکتسبه با همراه داشتن یک فقره چک بانکی به مبلغ چهارصد میلیون ریال در وجه شرکت تعاونی مسکن ذوب آهن بابت ضمانت مراجعه به بانک مسکن و دریافت وام به دفتر شرکت تعاونی مسکن مراجعه نمایند.

 

                                                     محمدرضا سلطانیان

                                 مدیر عامل شرکت تعاونی مسکن کارکنان ذوب آهن