بر اساس برنامه ریزیهای صورت گرفته مقرر گردید ازمورخ 7/6/94 از اعضای محترم پروژه بصورت تلفنی( به ترتیب طی چند روز کاری) دعوت بعمل آید تا جهت دریافت قرارداد واحد مسکونی خود, به مرور به دفتر شرکت(ساختمان جنب امور شهدا) مراجعه نمایند.

ضمنا رسید پرداختهای گذشته بعلاوه یک فقره چک ضمانت به مبلغ چهارصد میلیون ریال در وجه شرکت تعاونی مسکن ذوب آهن بابت ضمانت مراجعه به بانک مسکن و دریافت وام را بهمراه داشته باشید و از مراجعه بدون هماهنگی قبلی خودداری نمایید.

در پایان از زحمات بی دریغ هیات محترم امنا و جناب مهندس حسن پور نماینده محترمشان تشکر و قدردانی می گردد.

 

                                                    

                                                     محمد رضا سلطانیان     

                                  مدیر عامل شرکت تعاونی مسکن کارکنان ذوب آهن