احتراما" ؛ با توجه به مفاد قرارداد فی مابین و اطلاعیه شماره یک مورخ 16 / 08 / 95 در خصوص هزینه انشعابات و محوطه سازی پروژه مجتمع مسکونی نگارستان ، علیرغم ابلاغ نامه و پیگیری های مستمر بعمل آمده تعداد سی و سه ( 33 ) نفراعضاء اعلام شده در یک صفحه لیست پیوست پس از گذشت یک سال از تاریخ اعلام هزینه های مذکور تاکنون نسبت به واریز وجوه مشخص شده در لیست پیوست به حساب تعاونی اقدام  ننموده اند و بدین علت امکان خرید انشعابات برق پروژه و به تبع آن تجهیز پست برق و وصل برق پروژه میسر نگردیده است . ادامه روند فعلی باعث ایجاد تاخیر در تست و تحویل تجهیزات برقی پروژه ازجمله آسانسورها و موتورخانه می گردد و تحویل واحدهای مسکونی به اعضاء را نیز با تاخیربیشتر مواجه خواهد ساخت . علیهذا جهت عدم تضییع حقوق سایر اعضایی که به تعهدات مالی خود بموقع عمل نموده اند و جلوگیری از ایجاد ضرر و زیان برای پروژه ضروریست اسامی لیست پیوست حداکثر تا تاریخ 20 / 08 / 96 نسبت به پرداخت مبالغ مشخص شده اقدام نمایند . این اطلاعیه بمنزله آخرین اخطار به اعضای لیست پیوست  می باشد و در صورت عدم پرداخت ظرف مهلت مشخص شده حسب ضوابط و مقررات اقدام مقتضی بعمل خواهد آمد .

   

 

 

 

                            محمد ابوطالبی                                                                                          محمدرضا پوری شبان

                         رئیس هیئت مدیره                                                                                مدیرعامل و عضو هیئت مدیره