پیرو اطلاعیه شماره 3 مورخ 13/10/95 ( ثبت دفترطی شماره 3792 - 95 مورخ 13/10/95 ) در خصوص نحوه تامین هزینه ها جهت ادامه پروژه مجتمع مسکونی نگارستان و با عنایت به مفاد بند سه اطلاعیه مذکور در مورد تامین  هزینه های  تهیه ، نصب ، تست  و راه اندازی دو دستگاه چیلر  و فن کوئل های واحد های مسکونی ، باستحضار  اعضای محترم پروژه می رساند پیمانکار عملیات تهیه و نصب موتور خانه مشخص گردیده و بزودی فعالیت خود را آغاز می نماید لکن تاکنون هزینه های اعلام شده جهت تهیه و نصب دو دستگاه چیلر و فن کوئل ها توسط اکثریت اعضاء پرداخت نشده که بر این اساس اجرای همزمان عملیات مذکور و اجرای موتورخانه را میسر نساخته و تاخیر در تحویل پروژه را بدنبال خواهد داشت . لذا جهت تسریع در روند انجام کارهای یاد شده و تحویل هر چه سریعتر پروژه ضروریست اعضای محترم از تاریخ 10/05/96 ظرف مدت حداکثر ده  روز به دفتر تعاونی مراجعه و نسبت به تحویل یک فقره چک حقوقی به تاریخ حداکثر 30/05/96 یا سه فقره چک به تاریخ های حداکثر30/05/96 ،30/06/96 و 30/07/96 اقدام نمایند . برآورد هزینه اجرای عملیات تهیه و نصب دو دستگاه چیلر و فن کوئل های واحد های مسکونی در سال 96 به طور علی الحساب جهت واحد های تیپ مبلغ 141،071،000 ریال و تیپ B مبلغ 184،950،000 ریال و تیپ  مبلغ 227،282،000 ریال می باشد و مبلغ قطعی پس از برگزاری مناقصه و انتخاب پیمانکار و اجراء مشخص خواهد شد . لازم بذکر است به مبالغ پرداختی  فوق الذکرامتیاز مطابق ضوابط و مقررات مشخص شده در قراردادهای مربوطه  تعلق می گیرد و در صورتیکه کلیه اعضای محترم مطابق شرایط فوق عمل نمایند فعالیت مذکور توسط شرکت تعاونی برنامه ریزی و انجام و درصورت عدم اقدام توسط اکثریت اعضاء  چک های افرادی که اخذ گردیده به آنها مسترد می گردد و قطعا" تحویل پروژه در زمان مقرر مستلزم اجرای چیلر و فن کوئل و تست و تحویل سیستم سرمایش و گرمایش می باشد . با عنایت به مراتب فوق و با توجه به اینکه عمده کارهای پروژه به اتمام رسیده جهت جلوگیری از افزایش بیشترهزینه ها و اتمام و تحویل هرچه سریعتر پروژه ضروریست تامین هزینه ها و اجرای دو دستگاه چیلر و فن کوئل ها  بقید فوریت و همزمان با اجرای موتورخانه انجام پذیرد و از اعضای محترم درخواست می گردد  بنحو فوق اقدام مقتضی معمول نمایند .