از اغضاء محترم تقاضا می شود پس از واریز پول به حساب تعاونی ، در اسرع وقت فیش آن را جهت ثبت در دفاتر مالی به دفنتر تعاونی تحویل نمایند .