پیرو اطلاعیه شماره 2 مورخ 20/9/95 در خصوص جلسه روز پنج شنبه مورخ 25/9/95 در محل پروژه مجتمع مسکونی  نگارستان ، باستحضار می رساند جلسه با حضور بیش از هفتاد نفر از اعضاء محترم تشکیل و پس از ارائه گزارش و توضیحات مبسوط موارد دستور جلسه ، در خصوص تأمین هزینه ها جهت ادامه پروژه و اتمام آن مطابق صورتجلسه تأیید شده به شرح ذیل تصمیم گیری گردید.

1- مقرر گردید کلیه اعضاء محترم پروژه نگارستان نسبت به پرداخت هزینه های انشعابات آب ، برق ، گاز ، تلفن فیبر نوری و محوطه سازی براساس اطلاعیه شماره 3718-95 مورخ 26/8/95 حداکثر تا تاریخ 01/10/95 اقدام نمایند لکن تاکنون این امر بطور کامل محقق نگردیده و برخی اعضاء جهت انجام این مورد اقدام ننموده اند. پیرو تصمیمات متخذه ، در خصوص انشعابات آب و فاضلاب هزینه ها در وجه شرکت آب  و فاضلاب  پرداخت و مراحل اداری آن در حال پیگیری است و توافق نامه با شرکت مخابرات نیز قبلا انجام و فیبر نوری پروژه تا ورودی ساختمان انجام پذیرفت لکن بعلت عدم پرداخت کامل هزینه ها توسط اعضاء امکان انجام موارد مربوط به اخذ انشعابات و وصل برق و گاز و محوطه سازی پروژه وجود ندارد و درصورت ادامه روند فعلی این موارد با تأخیر بیشتر مواجه خواهد شد. لذا لازم است جهت جلوگیری ازتأخیر بیشتر در فعالیت های مذکور حداکثر ظرف مدت یک هفته از تاریخ 13/10/95 اعضایی که تاکنون نسبت به پرداخت اقدام ننموده اند اقدام لازم مبذول نمایند.

2-مقرر گردید جهت تأمین حدود چهل میلیارد ریال هزینه های برآورد شده مازاد بر کل مبلغ پیش بینی شده در قرارداد اعضاء  مربوط به کارهای باقیمانده مورد تعهد شرکت تعاونی واحد های تجاری از طریق تعیین قیمت کارشناسی رسمی دادگستری و برگزاری مزایده بفروش برسد . جهت انجام این امر عملیات نازک کاری و تکمیل واحد های تجاری برنامه ریزی و شروع گردیده و در اسرع وقت انجام و متعاقب آن نسبت به طی مراحل مزایده و فروش اقدام خواهد گردید.

3- در خصوص اجرای عملیات تهیه و نصب و تست و راه اندازی دو دستگاه چیلر و فن کوئل های واحد ها که پیش نیاز تست  و راه اندازی سرمایش و گرمایش ساختمان می باشد و در تعهد اعضای محترم است ، هزینه های آن در وضعیت فعلی بازار بیش از بیست و دو میلیارد ریال برآورد می گردد که پس از اجراء  هزینه های قطعی آن مشخص خواهد شد و باید همزمان با اجرای موتورخانه این موارد نیز اجراء گردد.جهت امکان انجام توسط شرکت تعاونی لازم است مبالغ  ذیل جهت  واحدهای تیپA  مبلغ 128،247،000 ریال و تیپ B  مبلغ 168،146،000 ریال و تیپ C مبلغ  206،620،000ریال به صورت نقد یا طی سه فقره چک از حساب جاری حقوقی به تاریخ های 25/11/95 و25/12/95 و 25/1/96 پرداخت گردد.مبالغ پرداختی در محاسبه امتیاز اعضا منظور خواهد گردید .

در خاتمه ازکلیه اعضاء محترم پروژه نگارستان درخواست می گردد جهت امکان انجام هرچه سریعترکارهای باقیمانده  و تحویل پروژه که در حال حاضر روند مطلوبی را طی می نماید و بمنظور تأمین منابع مالی مورد نیاز و جلوگیری از افزایش قیمت ها و به تبع آن افزایش هزینه ها مطابق موارد فوق نسبت به انجام تعهدات مالی خود اقدام شایسته معمول نمایند.

                               سعیدمهرابی                                                                                         محمدرضاپوری شبان

    رئیس هیئت مدیره تعاونی مسکن کارکنان ذوب آهن                                                                  مدیرعامل تعاونی مسکن کارکنان ذوب آهن