آگهی دعوت مجمع عمومی عادی بطورفوق العاده نوبت اول شرکت تعاونی مسکن کارکنان ذوب آهن

 جلسه مجمع عمومی عادی بطورفوق العاده نوبت اول شرکت تعاونی مسکن کارکنان ذوب آهن اصفهان راس ساعت 13:30 روز سه شنبه مورخ 19/11/95 درمحل سالن تشریفات روابط عمومی واقع درذوب آهن اصفهان ساختمان روابط عمومی تشکیل میگردد. لذاازکلیه اعضا دعوت میگردد بادردست داشتن برگه سهام وکارت شناسایی معتبرراس ساعت مقرردرمحل مذکورحضور بهم رسانند و یا وکیل قانونی خود را کتبآ معرفی نمایند. لازم بذکراست بموجب ماده 19 آیین نامه نحوه تشکیل مجامع عمومی تعداد آراء وکالتی هر عضو حداکثر سه رای وهر شخص غیر عضو تنها یک رای خواهد بود .اعضای متقاضی اعطای نمایندگی باید بهمراه نماینده خود تا تاریخ 18/11/95در محل دفتر شرکت تعاونی حاضر تا پس از احراز هویت و تایید وکالت برگه ورود به مجمع را دریافت نمایند.

دستورجلسه:

1- ارائه گزارش هیئت مدیره و بازرس و حسابرس قانونی.

2-انتخاب اعضاء اصلی و علی البدل هیئت مدیره.

3-طرح و تصمیم گیری در خصوص نتایج بندهای مصوبات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نوبت دوم مورخ 03/08/95.

4-طرح و تصویب بودجه جهت پرداخت حقوق حسابرسان داخلی در سال 95 با توجه به قراردادهای منعقده در سال 94.

5-تعیین خط مشی آینده شرکت تعاونی.

 

***داوطلبان تصدی سمتهای هیئت مدیره به موجب ماده 2 دستورالعمل مربوطه موظفند حداکثر ظرف مدت یک هفته از تاریخ انتشار آگهی دعوت با مراجعه به دفتر تعاونی مسکن به آدرس ذوب آهن اصفهان - جنب ساختمان امورشهدا وایثارگران فرم داوطلبی را تکمیل و همراه با مدارک مورد نیاز تحویل دفتر تعاونی مسکن نمایند.

                                                                                        

                                                                                                                                   ومن ا... التوفیق

                                                                                                            هیئت مدیره شرکت تعاونی مسکن کارکنان ذوب آهن