اطلاعیه شماره یک مورخ 16/8/95  جهت اعضاء پروژه  مجتمع مسکونی نگارستان

با عنایت به مفاد تبصره 2 ماده 2 قرارداد فی مابین تعاونی مسکن کارکنان ذوب آهن و اعضاء محترم پروژه مجتمع مسکونی نگارستان وبا توجه به اینکه پروژه مذکور در مراحل پایانی عملیات اجرایی می باشد و وصل انشعابات آب ،برق،گاز و تلفن و محوطه سازی و حیاط سازی پروژه از اهمیت ویژه ای برخوردار است لذا جهت امکان انجام موارد فوق، پرداخت هزینه ها که جزء تعهدات اعضای پروژه نگارستان می باشد به مبادی ذیربط به شرح ذیل ضروریست.

1-جهت پرداخت هزینه های آماده سازی و وصل انشعابات آب،برق،گاز و تلفن طی مذاکره بامسئولین مربوطه و اعلام حدودهزینه ها مجموعأ مبلغ8،846،771،000 ریال بطور علی الحساب باید پرداخت گردد.

2-جهت اتمام محوطه سازی و حیاط سازی پروژه که بخشی از آن انجام و بخش دیگری باقی مانده است با توجه به برآورد انجام شده براساس قرارداد های در حال اجراء مبلغ3،252،480،000ریال بطور علی الحساب تعیین شده است.

با عنایت به مراتب فوق ، جهت امکان انجام هرچه سریعتر موارد فوق و تحویل پروژه ضروریست در اسرع وقت و حداکثر ظرف مدت ده روز از تاریخ این اطلاعیه اعضاء محترم نسبت به واریز مبالغ تعیین شده به شرح ذیل به حسابهای شماره  0209171515005 بانک ملی شعبه ذوب آهن و 0210948863002 بانک صادرات ایران شعبه ذوب آهن اقدام نمایید.

1-اعضایی که مالک آپارتمان  تیپ  A  می باشند مبلغ 77،124،300ریال

2-اعضایی که مالک آپارتمان  تیپ  B  می باشند مبلغ 93،251،300ریال

3-اعضایی که مالک آپارتمان  تیپ  C  می باشند مبلغ 108،802،200ریال

 مبالغ فوق بطور علی الحساب اعلام گردیده و پس از مشخص شدن آپارتمان هرعضو و متراژ آن هزینه های قطعی حساب و با عضو تسویه خواهد شد.لازم به ذکر است در صورت عدم پرداخت به موقع مبالغ فوق توسط اعضاء محترم عملیات اجرایی مربوط و تحویل پروژه با تأخیر مواجه خواهد شد و هیچگونه مسئولیتی متوجه شرکت تعاونی مسکن کارکنان ذوب آهن اصفهان نخواهد بود . 

           محمدرضا پوری شبان                                                                سعید مهرابی

مدیرعامل تعاونی مسکن کارکنان ذوب آهن                   رئیس هیئت مدیره تعاونی مسکن کارکنان ذوب آهن